อบต.สะแกราบ ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียดดังนี้

วัน/เดือน/ปี หมู่ที่       สถานที่ เวลา หมายเหตุ
7  มิถุนายน  2562 หมู่ 1, 2, 8, 9, 13, 15 ศาลาการเปรียญวัดลิ้นทอง 09.30 - 10.45 น.  
  หมู่ 4, 12 ศาลาการเปรียญวัดสะพานคง 10.45 - 12.00 น.  
  หมู่ 3 ศาลา SML หมู่ที่ 3 10.45 - 12.00 น.  
  หมู่ 11 ศาลาประชารัฐ 10.45 - 12.00 น.  
  หมู่ 14 ศาลา SML หมู่ที่ 14 10.45 - 12.00 น.  
  หมู่ 10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 13.00 - 13.45 น.  
  หมู่ 7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 13.45 - 14.15 น.  
  หมู่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 14.15 - 15.00 น.  
  หมู่ 6 ศาลาการเปรียญวัดทุ่งทอง 15.00 - 16.30 น.  
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน