แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

ปก>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

ส่วนที่1 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

ส่วนที่2 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

ส่วนที่3(1) >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

ส่วนที่3(2) >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

ส่วนที่4 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ 1 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ 2 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ 3 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ 3.2 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ 4 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ 5 >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.02 อุดหนุน >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.03 ประสานแผน >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.06 ไม่ใช้งบประมาณ >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ์ >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page