ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสะแกราบ

             ศูนย์ยุติธรรมชุมชน คือการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเข้าถึงความยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
             1. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
             2. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส
             3. จัดการความขัดแย้ง
             4. เยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
             5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกควบคุมพฤติกลับสู่สังคม


รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสาร โทร 036-707063 / 036-707075 ต่อ 11
โทรสาร 036-707063

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page