คณะผู้บริหาร


นายมนัส รัตนบุญเกตุ

นายก อบต.สะแกราบ

โทร. 036-707-075 ต่อ 11

นายเต็ง แก้วคงวงษ์

รองนายก อบต.สะแกราบ

โทร. 036-707-075 ต่อ 11

นายคมกริช นิลนารถ

รองนายก อบต.สะแกราบ

โทร. 036-707-075 ต่อ 11

นายคำพล ราชบุรี

เลขานุการนายก อบต.สะแกราบ

โทร. 036-707-075 ต่อ 11

สมาชิกสภา อบต.

 

นายวันชัย โอนอ่อน

ประธานสภา อบต.สะแกราบ

นายเกษม  ม่วงไคล

รองประธานสภา อบต.สะแกราบ

นายสมพงษ์ เกิดผล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายกลวย เนียมณรงค์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายชิด ผ่อนปรน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายลำเนา ฤทธิ์เอี่ยม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายเกษม  ม่วงไคล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางสำราญ อ้นแก้ว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางสมพร จิตถวิล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นางสาวสุพัตรา กลิ่นกล่ำ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายชัยฤทธิ์ ใจหนักแน่น

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

 

นายวันชัย สุเมรุไหว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

 

นางสาวสุทธิชา สุทธิประภา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

 

นางจินตนา เสือโต

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

 

นายเดชา ทองพรม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

 

นายสุเนตร แป้นซื่อ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

 

นายวันชัย โอนอ่อน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

 

นายรวย บรรเทา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

 

นายสมศักดิ์ เอี่ยมโต

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

 

นายสวรรค์ มายัง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

 

นายบุญช่วย เชนชาญ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 

นายนิรัญ ใจเที่ยง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 

นายสมนึก จันทคาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

 

นายสามารถ เครือคร้าม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

 

นายคำรณ รสฉ่ำ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

 

นายจรัญ เกื้อกูล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

 

นายหรั่ง หงษ์ร่อน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

 

นายดำรงค์ หอทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

 

นายสมเจตน์ ภู่ระหงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

นางประสิษฐ อยู่ยืน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page