ประชาสัมพันธ์

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ ที่ผ่านการตรวจสอบ

----------------------------------------------------------

{pdf=67skr400.pdf|500|300|native}

  ประชาสัมพันธ์

 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

----------------------------------------------------------

เนื้อหาอื่นๆ...

เกี่ยวกับหน่วยงาน