คู่มือสำหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

 

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

4.1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

5.1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

6. การรับชำระภาษีป้าย=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

-แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4)=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

-แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

7. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

-แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

-แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.9)=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

8. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

9. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

10. การขอหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

11. การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

12. การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

14. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

15. การขอใช้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

- แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต=>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน