ผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายแสวง วงษ์ษา ถึงบ้านนางพูลสุข ทองสังข์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ  
ราคากลาง 203,900.- บาท (สองแสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
มีจำนวน  5  ราย  รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page